Sprawozdanie ze stażu nauczyciela

Pobierz

z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) (Dz. U. z 2018 r. poz. Od 6 lat pracuję w bibliotece szkolnej w wymiarze ½ etatu.. Białystok.. SPRAWOZDANIE.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż " Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.. Opisz i przedstaw w nim wszystko, co udało Ci się zrealizować, jakie zdobyłaś/-eś umiejętności i osiągnięcia oraz pokaż, w jaki sposób podniosłaś/-eś jakość funkcjonowania placówki.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Bielsko-Biała.. § 7. ust.. W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowałam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego..

nauczyciela kontraktowego.

WSTĘP.. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fbnauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego …sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.

2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy; Ta porada jest propozycją dla wszystkich nauczycieli stażystów, którzy chcą osiągnąć stopień nauczyciela kontraktowego.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.T ak, jak pisałam w poście dotyczącym terminów, pamiętaj, że masz 30 dni od dnia zakończenia stażu na złożenie dyrektorowi sprawozdania..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021.

1 września 2014r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. 2, pkt 1Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2021 roku .. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ .Jak napisać dobre sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego?. Zawarte tutaj informacje będą po prostu praktyczne!Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. .Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego 1.UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego - matematyka Adriana Klepka; Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego Magdalena Janowicz; Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Z REALIZACJI PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Rozpoczęcie stażu: 1 września 2018 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Pełniona funkcja: nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Czas trwania stażu: 01.W maju b.r zgodnie ze swoim planem rozwoju zawodowego napisałam sprawozdanie ze stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy - od 01.09.2016 r do 31.05.2019 roku.. Jeśli prowadziłeś systematycznie notatki w czasie stażu (tak jak podpowiadałam), napisanie tego dokumentu, nie powinno zając Ci dużo czasu:)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Jolanta Maćkowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Karolina StepuchPamiętaj o efektach, zapis § 4.. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.. Justyna Lis-Gubernat.Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r. Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.. 5 i 5a oraz art. 9f ust.. Wprawdzie forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły we wrześniu 2015 roku.. Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021 1.. Anna Robakiewicz - Chojnowska; Sprawozdanie ze stażu Agnieszka Woźny; Sprawozdanie ze stażu na mianowanego.. 4.OPRACOWANIE PROJEKTU SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU.. Jestem nauczycielem polonistą z 13-letnim stażem pracy.. nauczyciela kontraktowego.. - 31.05.2011r.Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt