Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu 20202021

Pobierz

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1.. Cele szczegółowe: 1.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego .. nauczyciela w przedszkolu, - stosowanie nowoczesnych metod w pracy z dziećmi, - systematyczne pogłębianie wiedzy informatycznej, na bieżąco przez okres stażu 10.. Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Jest to strategia, która ułatwia metamorfozę w świadomego, doświadczonego specjalistę, gotowego na awans zawodowy nauczyciela.Stopień nauczyciela stażysty otrzymuje się z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole - (art. 9a ust..

2020/2021Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.

2 oraz art. 9d.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Walta Disneya w Chrzanowie Posiadane kwalifikacje: - Studia wyższe magisterskie: Uniwersytet im.. (2 lata i 9 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć.. 1 ustawy Karta Nauczyciela); W trakcie odbywania stażu nauczyciel realizuje plan rozwoju zawodowego, który zatwierdza dyrektor.. 2 pkt.. - czyli do 20 września 2.. 2.Plan rozwoju zawodowego - cele: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021.. Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:- Karta Nauczyciela- Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli..

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. Nauczyciele grupy.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Boczkaja mgr Krystyna Poradzisz Nazwa i adres placówki : Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 123 32-400 Myślenice Czas trwania stażu: 1.09.2016 - 31.05.2017 r.3 3. b) Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r. Cele szczegółowe: a) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola..

Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna Kiełb.

Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić 94 34 767 40 lub pisać: Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. ust.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoopracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.. Konsultacje z opiekunem stażu w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego i doboru form doskonalenia zawodowego.Własny plan rozwoju zawodowego Art.9c ust.3 W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

Zgodnie z rozporządzeniem należy go przedstawić dyrektorowi w terminie 20 dni od .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.)Plan Rozwoju Zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.. 6 - latków Do 15 listopada .. · przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Title: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Author: a Last modified by: xx Created Date: 1/25/2009 12:28:00 PM Company: AmA Other titles: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTYPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Elżbieta Braś nauczyciel stażysta Niepublicznego Przedszkola im.. OstródaPodsumowując, plan rozwoju zawodowego nauczyciela to dokument niezbędny do uzyskania awansu na np. nauczyciela mianowanego, dołączany do wniosku o staż przygotowujący do zmiany tytułu nauczycielskiego.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.z innymi nauczycielami - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się .. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju.. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Specjalność Kształtowanie i Ochrona Środowiska .Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.. 2 pkt 3.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt