Plan pracy wychowawczej klasa 4 2020

Pobierz

-stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Działania wychowawcze -zajęcia integracyjne dla przedszkolaków (6- latki), -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie lub drużynie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, -sytuacje okazjonalne, np.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ .. 1.Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2020 - Analiza podstawy programowej, - Omówienie wybranych programów nauczania, sprawdzenie .. -Realizacja w kl.III ogólnopolskiego programu "UczymyTitle: PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY IV b NA ROK SZKOLNY 2003/2004 Author *** Created Date: 11/2/2009 7:15:31 AMPlan pracy wychowawczo-profilaktycznej w klasie I na rok szkolny 2020/2021 Wychowawca: Beata Czerwińska Lp.. Opracowanie: Monika Kalisz.. łącznik z biblioteką.. klasy IV.. Wycieczka - załącznik nr 9.. PODSTAWY PLANU.. wychowawczo - profilaktycznej.. 2020/2021 (Plan Pracy Wychowawczej dla kl.4 ) tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwaPlan pracy wychowawczej, klasa 4.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1..

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 2.

Ustalenie planu pracy klasy.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY 4 r. szk.. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE 4a. w roku szkolnym 2020/2021 .. Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. Szkoły Podstawowej w Milanowie.. Wybory Samorządu Klasowego.. Zespół klasowy klasy 4 składa się z 13 osób - 6 dziewczynek i 7 chłopców.Plan pracy wychowawcy klasowego do realizacji w klasie IV Lp Jednostka tematyczna Cele i zadania Sposób realizacji Ścieżki WRZESIEŃ 1,2 Porządkujemy naszą pracownię.. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela - przypomnienie treści zawartych w podstawie programowej, - analiza i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania, - uaktualnienie wymagań programowych po ukończeniu klasy I, II i III,2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach "Chcemy, aby nasz wychowanek był istotą samodzielnie myślącą, pozytywnie krytyczną wobec przejawów życia społecznego i postaw ludzkich, aby umiał obserwować, analizować, uogólniać i właściwie rozwiązywać problemy, jakie napotyka na swojej drodze życiowej"Plan Pracy..

Plan pracy.

Wychowawca- Małgorzata WójcikPlan pracy wychowawczej dla klasy IV a Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/1021 Opracowała: Agata Sączawa.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza nią2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. Janusza Korczaka w Rychlikach Lp.. Żyrardów, sierpień 2021 rok .. PRIORYTETY W PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 1.. Plan wycieczek i wyj ść klasy z wychowawc ą 4.PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY VII Rok szkolny 2020/2021 Obszar szkolnego programu Tematy lekcji wychowawczych Uwagi Wychowanie prospołeczne: zasady porozumiewania się przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej kształcenie umiejętności pracy w grupie 1..

Klasa naszym miejscem pracy.

Statut Szkoły Podstawowej nr 2. .. 09/18/2020 01:43:00 Title: PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA .Plan pracy wychowawczej klasy IV.. Rok szkolny 2020/2021.. Szkoła Przedszkole.. wykonywanie dekoracji klasy .PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO klas IV-VIII na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Wychowawca klas VII- VIII - Aneta Wojteczek Wychowawca klasy VI - Edyta Dawiec Wychowawca klasy IV - Elżbieta Madej Terminy spotkań zespołu: wrzesień, styczeń, czerwiec, dodatkowe spotkania wg potrzeb Główne cele do realizacji: 1.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO NA LATA 2017 - 2022 DLA KLAS IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wychowawca klasy: Izabela Jeż Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości, przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, integrację .PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. 3.1 Ząbki, 04.09.2020 r. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020-2021 Opracowany przez zespół wychowawczo - profilaktyczny w składzie: Iwona Żórawska koordynator ds. opracowania Programu oraz KatarzynaMarkowska, Anna Komor, Dorota Kalbarczyk, Jolanta Pilichowska, Agnieszka Michalska, Joanna Niewiarowska, Beata Gałecka-Dudek, AnitaPlan pracy wychowawczej dla klasy VI Wychowawca: mgr Katarzyna Rzepecka Program wychowawczy dla klasy VI opracowano na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Bolechowicach..

przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.

Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów.. Cały zespół.. Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich realizacji.Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2018 - 2023.. Całość dokumentacji szkolnej wycieczki z załącznikami.Zadania wychowawcy klasy to : • diagnozowanie, • planowanie, • organizowanie środowiska wychowawczego, • terapia.. Integracja zespołu klasowego.. Spakowana dokumentacja szkolnej wycieczki.. Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.. dyskusja.. Plan wychowawczy na rok szkolny 2.. Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1.. IV.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Plan opracowany został w oparciu o: podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019, wnioski z przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/19 ewaluacji, treści podstawy programowej,Szkoła Podstawowa im.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA V 2020/2021 Wychowawca: Justyna Drewka.. pomoc w dyżurach na korytarzu propozycje wychowawcy.. w roku szkolnym 2021/2022 .. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja .. 8/31/2020 4:21:27 PM .Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej.. wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu szkolnego.. W roku szkolnym 2020/2021 zrealizować w klasie VI C z matematyki dział "Graniastosłupy", w klasie VII E dział "Przykłady brył przestrzennych.". Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością.. Zakres obowiązków opiekuna wycieczki.. Nadzor-pedagogiczny.pl Dydaktyka Dokumenty Plany i harmonogramy pracy.- przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.. Pozycja TERMIN w PWP TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Statut naszej szkoły zaktualizowany w roku szkolnym 2017/2018.. Ø Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną szkołę.. Cel wychowawczy Spodziewane efekty Sposoby realizacji Terminy/ Odpowiedzialni Ja w grupie 1.. Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach: II.. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej - zna imiona kolegów z klasy i rozpoznaje ich wśródPlan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. Teczka wychowawcy zawiera nast ępuj ące dokumenty: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt