Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za i półrocze 2020 2021

Pobierz

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Dokument wzorcowy.. 3 Pod Żaglami.. Podstawa prawna: 1.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. Sprawozdanie .. roku szkolnym 2019 / 2020. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie.. Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego p. o.. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. Przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania za rok szkolny 2020/2021, a także rekomendacje do wykorzystania w kolejnym roku.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie - I półrocze 2020/2021 1.. Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Dokumenty Statutowe.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH .. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.. 2.Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. pobierz: podsumowanie pracy (plik pptx)Rada Rodziców - rok szkolny 2021/2022; Programy nauczania; Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego w Ciechocinie; SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO; Spis podręczników na rok szkolny 2021/2022; AKTUALNOŚCI dla rodziców; Wniosek o zgłoszenie dziecka do klasy ISprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - przykładowy wzór..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/2021 był realizowany z uwzględnieniem zasad: jawności wymagań i sposobów ich realizacji - dyrektor określił to w formie procedur, instrukcji postępowania, ustnych wyjaśnień, wskazówek;Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w związku z art. 307 ust.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Data publikacji: 9 lipca 2021 r. Jak co roku do 31 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.. Koncepcja Pracy Przedszkola.. Świnoujściu .. Józefa Kreta w Ustroniu w roku szkolnym 2019/2020 przedstawionych na konferencji w dniu 25 sierpnia 2020 roku, 2) sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.Jak przedstawić wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2020/2021.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2019/2020PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2020/2021.. Minister ustalił następujące kierunki: 1.Sprawozdanie z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.. Wstęp Zgodnie z § 22 rozporządzenia z 25 sierpnia 2017 r.(ze zm.w 2019r.).

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Przedszkola.. Pozostało jeszcze 96 % treści.. Gminnego Przedszkola w Baranowie.. z 2020 r., poz. 910).Data publikacji: 20.01.2020.. Ankieta dla nauczycieli podsumowująca pracę w trybie zdalnym.. w sprawie nadzoru pedagogicznego: 1. informacje o dziaŁalnoŚci szkoŁy oraz ogÓlne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021.. Ostatnia aktualizacja: 01.01.2021.. Roczny Program Rozwoju 2020/2021.. Wanda Pakulniewicz.. Podstawa prawna: Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. dydaktyka 2020-2021 okres 1. z.pozalekcyjne 2020-2021 okres 1. rewalidacja 2020-2021 okres 1. sprawozdanie wychowawcy 2020-2021 okres 1.SPRAWOZDANIE .. Wnioski na półrocze i rekomendacje na kolejne półrocze 2020/2021 związane z realizacją głównych działań przedszkola ujętych w rocznym planie pracy Zadania zaplanowane do realizacji Wnioski i rekomendacje Działania nauczycieli 1 2 3Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - II półrocze roku szkolnego 2019/2020 4 odpowiednich zajęć oraz stwarzać optymalne warunki do pracy z uczniami, prowadzące do ich wszechstronnego rozwoju..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7.. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 .. Data publikacji: 10 lipca 2018 r. Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. z realizacji nadzoru pedagogicznego .. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2021/2022.Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. które pozwolą dyrektorowi na samodzielne opracowanie własnego wzoru podsumowania nadzoru pedagogicznego w szkole za I półrocze.. w roku szkolnym 2020/2021.. z 2015 r. poz. 1214).Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 2 z klasyfikacji po I półroczu nauki, karty ewaluacyjne nauczycieli, dzienniki lekcyjne i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, arkusze obserwacji lekcji, monitorowanie realizacji podstawy programowej (rubryki znajdujące sięPlan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 - Przedszkole.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.. W I półroczu bieżącego roku szkolnego realizowano wnioski do pracy na rok szkolny 2020/2021.1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im..

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z wnioskami.

Zobacz więcej.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez Dyrektora szkoły w roku 2017/2018 sprawozdanie z kontrolizarządczej w 2017 roku Utworzono dnia 24.04.2018, 14:06ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Leona Wójcickiego w Sokolinie z realizacji nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 Plan nadzoru pedagogicznego jest realizowany na bieżąco.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznegoSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 5 3.. Uczeń realizuje odrębny, właściwy dla stopnia niepełnosprawności intelektualnej, program nauczania oraz odrębny ramowy plan nauczania.. Liczba stron: 6.. Sprawozdanie z nadzoru rok 2020/2021.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Nadzór pedagogiczny w szkole prowadzony jest zgodnie z rocznym Planem Nadzoru opracowanym na rok szkolny 2019 /2020.. Współpraca z Rodzicami 2021/2022.. Nadal monitorować ofertę zajęć pozalekcyjnych, dostosowując ją do zainteresowań i potrzeb uczniów.. Wola Wierzbowska 27. zaś oznacza, że zarówno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020, jak i plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 będą inne niż dotychczas, ponieważ muszą uwzględniać zdalne nauczanie.1 .. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U.. I Wstęp.. Zobacz więcej.. Zobacz więcej.. Miejskiego .. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:1) wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im.. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. Księga Jakości 2020/2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt