Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego

Pobierz

,Charakterystyka przejściowa tranzystora to zależność prądu kolektora IC od napięcia baza-emiter UBE.. Charakterystyka ta ma charakter wykładniczy: )BE E T U U U (7) Charakterystyka wyjściowa to zależność prądu kolektora od napięcia kolektor-emiter UCE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter .. Tranzystor bipolarny - odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. 100 UCE= 5V 2V 80 1V 0.5V IC [mA] 60 40 20 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 IB [mA] Rys. 6b.Na rys.4.1.7 pokazana jest charakterystyka wyjściowa tranzystora, która przedstawia zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE.. Cały obszar charakterystyki wyjściowej można podzielić na dwie części: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).Rys.. Dla charakterystyki wyjściowej Ic=f(Uce) punkty pomiarowe powinny być zagęszczone na początku a powyżej napięcia nasycenia wystarczy żeWyjściowe charakterystyki statyczne ( ) i u tranzystora bipolarnego małej mocy i -U Rys. 6.. Z charakterystyki tej można stwierdzić, że: powyżej pewnego napięcia prąd kolektora prawie nie zależy od napięcia U CE,Konstrukcja tranzystora bipolarnego, a głównie małe rozmiary bazy sprawiają, że stosunek między prądem kolektora, a prądem bazy jest stały..

Przykładowa charakterystyka przejściowa harakterystyka tranzystora bipolarnego.

Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa.. Witam.. Zaznacza się go jeżeli I (kolektora) jest zero to wtedy U (kolektor emiter) jest maksymalne.Bipolarne: 1.. Tranzystory 4 Charakterystyki I-U tranzystora NPN I C I C 1 1I C 2 2 3 3 4 4 .. Napięcie UCE nie może przekroczyć wartości napięcia przebicia UCEmax.. Jestem studentem 2 roku informatyki i mam problem ze sprawozdaniem z elektroniki.. Jest onaTemat: Model 6.0.8 Model 6.0.8 Do sporządzania modeli elementów elektronicznych takich jak: dioda, tranzystor bipolarny i unipolarny, wzmacniacz operacyjny Do sporządzania modeli elementów elektronicznych takich jak: dioda, tranzystor bipolarny i unipolarny, wzmacniacz operacyjny.. Wartości ICsat oraz UCEmax zależą nie od modelu tranzystora, a ich przekroczenie powoduje .Przykładowa charakterystyka wyjściowa tranzystora MOSFET z kanałem typu n (normalnie wyłączony) Spadek napięcia na kanale powoduje zmniejszanie różnicy potencjałów między bramką a kanałem, tj. zmniejszanie natężenia pola elektrycznego prostopadłego do powierzchni półprzewodnika.Tranzystor bipolarny został zbudowany miej więcej rok później przez amerykańskiego fizyka - W.B..

- Wykreślenie charakterystyki przejściowej tranzystora w układzie WE.

Notatki z WYKŁADU 2.. - Obliczenie parametrów h ij badanego tranzystora w wybranym punkcie pracy i opracowanie małosygnałowego schematu zastępczego.. Nazwa bipolarne odnosi się do tranzystorów, w których transport ładunków odbywa się za pośrednictwem obu rodzajów nośników jakie istnieją w półprzewodniku, tzn. elektronów .punkt pracy tranzystora bipolarnego Punkt pracytranzystorato jest coś takiego abytranzystorwzmacniał możliwie dużą amplidudę bez zniekształceń.. Typowe charakterystyki tranzystora w układzie wspólnego emitera (OE) są pokazane na rys.3.. Mianowicie na laborkach zrobiliśmy pomiary tranzystora bipolarnego i na ich podstawie musze zrobić charakterystykę tranzystora.. Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego Jak wyznaczyć prąd kolektora w celu sporządzenia charakterystyki wyjściowej tranzystora bipolarnego n-p-n znając: Rb, Rc, U1, U2, Ube, Uce, ib.Przykładowa charakterystyka wyjściowa harakterystyka tranzystora bipolarnego..

, • charakterystyka przej ściowa: IC = f(I B) przy UCE = const.

Z charakterystyki tej .charakterystyk wejściowych IB=f (UBE,UCE=const), oraz przejściowych IC=f (IB,UCE=const) tranzystora.. 6.21 Charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego w układzie WE Na charakterystyka wyjściowych, pokazanych na rys. 6.21 można wskazać zakresy pracy wymienione w Tabl.. Wzmacniacz klasy A I C U CE I B 0 uA 10 uA 20 uA 30 uA 40 uA 50 uA 60 uA 70 uA 80 uA 90 uA Nasycenie .. Najczęściej wykorzystuje się zakres aktywny, w którym złącze emiter-baza jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia ( U BE > 0), a złącze kolektor-baza .Lab.. Spośród tych charakterystyk największe znaczenie praktyczne ma charakterystyka wyjściowa.. Wpływ zjawiska arly ego na charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego Na Rys. 7 pokazano charakterystyki przenoszenia prądowego ( ) u i i przy napięciu wyjściowym u traktowanym jako parametr.. Jest ona wykorzystywana do definiowania obszarów pracy tranzystora jak to pokazano na rys.2.4.Admitancja wyjściowa tranzystora CE C E U I h22 =, IB =0 Dla zmiennych wartości napięć i prądów układ równań mieszanych przyjmie postać: ∆UBE =h 11e ∆IB+h 12e ∆UCE ∆IC=h 21e ∆IB+h 22e∆UCE W I ćwiartce rys. 5. przedstawione są charakterystyki wyjściowe przedstawiające związek między prądem kolektora IC i napięciem .Charakterystyka zwrotna napięciowa tranzystora bipolarnego npn przedstawia zależność napięcia pomiędzy bazą a emiterem U BE w funkcji napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem U CE, przy ustalonej wartości prądu bazy → U BE f (U CE) przy I B =constant.Charakterystyki tranzystora polowego Na rysunku 4.2.5 przedstawiona jest charakterystyka wyjściowa I D (U DS) tranzystora MOSFET z kanałem typu n, którego struktura przedstawiona jest na rys. 4.2.4..

Elektroniki - charakterystyka tranzystora.

Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami steruje większym prądem płynącym między emiterem a trzecią elektrodą.Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia), · stałej mocy strat w kolektorze (hiperbola IC=P/UCE, P=300mW).. 8 Charakterystyki statyczne TB Charakterystyka wejściowa Charakterystyka przejściowa prądowo-prądowa ( U1) U .Właściwości podstawowych układów tranzystora bipolarnego Układ Wzmocnienie prądowe Ki Wzmocnienie napięciowe Ku Impedancja wejściowa Rwe Impedancja wyjściowa WE duŜe duŜe mała duŜa WC największe małe największa najmniejsza WB małe największe najmniejsza największa IV.3.2 Charakterystyki statyczne tranzystora w układzie WEcharakterystyki: - Amplitudowa - ku=f(f) .. tranzystora bipolarnego w układzie OE.. Ten punkt jest w środku odinka AB nacharakterystycewyjściowej.. Poprzez wprowadzenie otrzymanych wyników z badania możemy rozrysować charakterystykę prądowo-napięciową.. harakterystyki te łatwo odtworzyć z rodziny .Charakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego IGBT (Rys. 5c) przedstawia zależność między prądem drenu (kolektora) I C a napięciem dren-źródło (kolektor-emiter) U CE przy różnych napięciach U GE, uzupełniona charakterystyką sterowania, czyli zależnością prądu drenu (kolektora) od napięcia bramka-źródło (bramka-emiter .Typowe charakterystyki tranzystora bipolarnego pracującemu w układzie wspólnego emitera (OE) są zestawione na rys.2.3.. Charakterystyki wyjściowe IGBT.. Cała wspomniana już trójka za wynalezienie tranzystora otrzymała w 1956 roku Nagrodę Nobla.. Spośród tych charakterystyk największe znaczenie praktyczne ma charakterystyka wyjściowa.. W.- charakterystyki wyjściowe I wy = f(U wy) przy I we =const.. 3.2.Przygotowanie stanowiska do pomiarówcharakterystyk tranzystora Bipolarnego czyli dobrania podczas pomiarów odpowiednich punktów dla których wykonywano pomiary tak aby na ich podstawie można było wykreślić charakterystyki tranzystora.. Wykonanie pomiarów polega na wyznaczeniu rodzin w/w charakterystyk dla zadanych przez prowadzącego wartości prądu bazy (IB) (charakterystyka wyjściowa) oraz dla zadanych wartości UCE (charakterystyka wejściowa)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt